logo

Passend Onderwijs

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs (in 2014) hebben scholen afspraken met elkaar gemaakt over de ondersteuning van leerlingen. Het Kamerlingh Onnes werkt hiervoor nauw samen met allerlei instanties en scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad (SWV-VO 20.01). Het gaat dan om leerlingen die om verschillende redenen extra ondersteuning nodig hebben.

Kernpunten uit deze wet zijn dat:

 • reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
 • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te   zorgen voor een passende plek);
 • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten: Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo (de postcodes: 9471, 9472, 9473, 9474 en 9475).

 

Ondersteuning aan leerlingen

Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website geplaatst). De school kan bij het samenwerkingsverband eventueel een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning aan uw kind. Hiervoor zal de school met u als ouders/verzorgers in contact treden om te overleggen en af te stemmen.
 

Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.) moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs).
 

Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.

 

Expertise- & Consultatieteam (ECT)

Zowel school als ouders kunnen een Expertise- & ConsultatieTeam inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind. Het Expertise- & Consultatieteam kan bereikt worden via: ECT@swv-vo2001.nl
 

Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp team (AOJ)

Binnen de VO-scholen zijn teams actief die acteren in de Aansluiting van Onderwijs en Jeugdhulp, de zogenaamde AOJ-teams. In deze teams werken medewerkers van verschillende organisaties met elkaar samen: de school zelf, leerplicht, VO WIJ, het samenwerkingsverband en de jeugdarts van de GGD. Doel van deze teams is een sluitende aanpak in de aansluiting onderwijs-jeugdhulp te realiseren in het belang van de leerling. 


Informatie voor ouders/verzorgers

Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail: info@cigroningen.nl

 

Websites met meer informatie

Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers. Hiertoe zijn de volgende websites beschikbaar: 

 • www.passendonderwijsgroningen.nl
  Met alle samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen.

 • www.swv-vo2001.nl
  De website van het samenwerkingsverband waar het Kamerlingh Onnes deel van uit maakt. Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. Daarnaast is het samenwerkingsverband actief op Twitter en op Facebook (zie hieronder voor de gegevens).

 • www.passendonderwijs.nl 
  De website van het ministerie van OCW. Hier kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is een aparte pagina met veel gestelde vragen van de rijksoverheid

 • www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl
  Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel).

 • Andere interessante links voor ouders zijn o.a.:

 

Contactgegevens

 

Ondersteuningsprofiel Kamerlingh Onnes

Hieronder vindt u het huidige ondersteuningsprofiel en informatie over passend onderwijs in downloadbare pdf bestanden.

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube